Pro uchazeče o studium

Informace o studijních oborech

Katedra krajinného management garantuje níže uvedené studijní obory:

Bakalářský studijní obor – POZEMKOVÉ ÚPRAVY A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

 • tříletý studijní obor
 • absolvent získává titul bakalář (Bc.)
 • Nově reakreditovaný profesní obor
 • Možnost pokračovat v navazujícím dvouletém studiu stejnojmenného studijního oboru
 • Do studijního plánu jsou zahrnuty předměty jak všeobecného základu, které splňují obecné požadavky na absolventy vysokých škol, tak předměty odborného zaměření odpovídající kvalifikačním potřebám pro uplatnění absolventa v praxi
 • Předměty odborného zaměření lze rozčlenit do čtyř navzájem propojených okruhů

Navazující studijní obor – POZEMKOVÉ ÚPRAVY A PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

 • dvouletý studijní obor
 • absolvent získává titul inženýr (Ing.)
 • Možnost pokračovat v doktorském studiu na ZF JU v ČB
 • Rozšíření odborných znalostí a dovedností absolventů bakalářského studia
 • I zde lze odborné předměty rozčlenit do čtyř navzájem propojených okruhů

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ

•Výpočetní centrum a počítačová laboratoř (22 + 20 PC)

Softwarové vybavení:

•Mapovací software:  ArcGIS, CAD, Microstation …

•Geodetický software:  Kokeš, Groma, Atlas DMT …

•Hydrologické modely:  ERCN, HydroCAD, SHE, SWAT …

•Geodetické přístroje:  GPS, totální stanice, nivelační přístroje

•Technické vybavení:   Velkoformátový scanner 44“,   Velkoformátová tiskárna 42“ 

•UAV technologie s termální, multispektrální a RGB kamerou

•Vybavení výzkumných ploch:  Automatické vzorkovače, ultrazvukové   snímání výšky hladiny a průtoků,   automatické meteorologické stanice,   půdní měření teploty a vlhkosti,   infiltrometry …

Absoloventi naleznou uplatnění:

Na úseku státní sféry: 

•Katastrální či pozemkové úřady

•Referáty životního prostředí 

•Stavební úřady a odbory územního plánování

•Správy NP a CHKO

•Orgány ochrany vod

•Orgány lesní správy

•Správa majetku či nemovitostí

•SZIF ….

V podnikatelské sféře: 

•Projekční kanceláře pozemkových úprav či ÚSES

•Geodetické kanceláře 

•Realitní kanceláře

•Dpráva majetku

•Kanceláře urbanistické projekce

•Průzkumy a rozbory půd a rebonitace půd

•Pracoviště GIS ….

Sekce ekonomiky a managementu rurálního prostoru

Bakalářský studijní obor: Agropodnikání

 • tříletý studijní obor
 • absolvent získává titul bakalář (Bc.)
 • Možnost pokračovat v navazujícím dvouletém studiu stejnojmenného studijního oboru

Navazující studijní obor: Agropodnikání

 • dvouletý studijní obor
 • absolvent získává titul inženýr (Ing.)

Na celé JU je zaveden kreditní systém studia v souladu principy ECTS (European Credit Transfer and Accumulation Systém), který studentům významně zjednodušuje studium v zahraničí a umožňuje jim do značné míry ovlivnit svoji odbornou profilaci během studia.

Podrobné a aktuální podmínky přijímacího řízení a návod k podání přihlášky jsou vždy zveřejněny formou Opatření děkana na webových stránkách fakulty.