O katedře

Katedra krajinného managementu (KKM) byla ustavena na základě rozhodnutí děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ke dni 1.6.2009.
     Vznikla sloučením katedry pozemkových úprav s laboratoří aplikované ekologie a se sekcí myslivosti z katedry rybářství a myslivosti. Z této skutečnosti vyplynulo i současné členění katedry krajinného managementu na jednotlivé sekce.