skip to content

Hydraulika

Garant a vyučující předmětu: Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D.     Zkratka předmětu:
 
Rozsah: 2P / 2C    Semestr: Zimní    Počet kreditů: 6    Zakončení: Zápočet, Zkouška

 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je obeznámení se základními principy hydrostatiky a hydrodynamiky.
 
Přehled probírané látky:
1. Voda - přírodní zdroj, vlastnosti, kontinuum, tlak, rychlost proudění.
2. Hydrostatika - tlak v tíhovém poli, hydrostatické převody, hydrostatické síly.
3. Vztlak, zatížení vodních staveb a konstrukcí.
4. Stabilita plovoucích těles, relativní klid kapaliny.
5. Hydrodynamika - charakteristiky, režimy a druhy proudění.
6. Hydraulické odpory.
7. Aplikace základních hydraulických rovnic.
8. Tlakové proudění v potrubí - ztráty třením.
9. Případy výpočtu potrubí, potrubí s čerpadlem, hydraulický ráz.
10. Hydraulické podmínky v korytech - rovnoměrný pohyb, hydraulický návrh koryta.
11. Kritické proudění, průběhy hladin.
12. Výtok otvorem.
13. Obtékání tuhého povrchu - silové účinky proudu a paprsku.
14. Hydraulické modelování.
 
 
Studijní podklady a doplňující informace:
podklady pro předmět hydraulika (.zip)
 

Literatura:
     Základní:
1) Holý, M. Základy vodohospodářského inženýrství. ČVUT, Praha. 1976.
2) Jandora, J., Šulc, J. Hydraulika. FAST VUT Brno, 2006.
2) Havlík - Marešová : Hydraulika - Příklady. ČVUT, Praha. 2001.
3) Kolář V., Patočka C., Bém J. : Hydraulika, SNTL. Praha. 1983.

     Doporučená:

 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.