skip to content

Management

Garant a vyučující předmětu:         Zkratka předmětu: MANZ
Rozsah: 2P/2C   Semestr: Zimní/Letní   Počet kreditů: 6   Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Předmět se zabývá managementem jako specifickou činností, vykonávanou manažery, jejichž poslání má rozhodující vliv na konkurenceschopnost firmy. Studenti se seznámí s vývojovými trendy managementu a význačnými manažerskými osobnostmi. Osvojí si teoretické přístupy, principy, metody a techniky managementu. Studenti mají možnost porovnat si získané informace s podnikovou praxí.
 
Přehled probírané látky:
Přednášky:
1- Úvod do předmětu, obsah a cíl předmětu. Řízení jako věda, teorie, umění a profese.
2- Koncepty řízení a klasifikace myšlenkových proudů řízení.
3- Komponenty organizace a jejich vzájemná interakce.
4- Strategické přístupy v řízení, plánování.
5- Struktura organizace a principy organizační architektury.
6- Podniková kultura, lidé a jejich role v organizaci.
7- Vedení lidí a týmů.
8- Teorie pracovní motivace.
9 - Manažerské informační systémy, kontrola.
10- Komunikace.
11- Rozhodování v řízení.
12- Tvůrčí přístupy v řízení.
13- Manažerské a podnikové procesy.
14 - Řízení změn, systémové přístupy v řízení.

Cvičení:
1- Úvodní seminář. Rozdělení studentů do skupin. Zadání témat seminárních prací.
Seznámení studentů s obecnou strukturou seminární práce.
2- Zásady rétoriky. Vystoupení studentů. Hodnocení úrovně prezentace.
3- Strategické analýzy vnějšího prostředí vybraného podniku. Procvičení a aplikace STEP
(PEST) analýzy na vybraný podnik.
4- Vystoupení studentů. Procvičení a aplikace analýzy konkurence v odvětví - Porterova
modelu.
5- Vystoupení studentů. Strategické analýzy vnitřního prostředí.
6- SWOT analýza a její aplikace na vybraný podnik. Určení vah kritérií a výběr vhodné
strategie.
7- Vystoupení studentů. Zobrazování a hodnocení různých typů organizačních a řídících
struktur. Zhodnocení organizačních struktur vybraných podniků.
8- Vedení pracovníků. Test poznání vlastního stylu vedení. Porovnání pracovních
preferencí mezi členy skupiny.
9- Motivace (ukázka videa).
10- Komunikace. Test egogram (zjištění stylu osobnosti ve vztahu ke komunikaci). Test na
rozdílnost vnímání.
11- Manažerská rozhodovací analýza. Případové studie.
12- Metody tvůrčích přístupů v řízení. Brainstorming. Zadání průzkumu využívání času.
13- Time management. Vyhodnocení využívání času.
14- Závěrečné vystoupení studentů.
  
Požadavky na studenta: 
Požadavky k zápočtu:
Předložení týmových projektů. 3 testy
 
Studijní podklady a doplňující informace:
 
Literatura:
Základní:

  • DONNELLY, J. H. - GIBSON, J. L. - IVANCEVICH, J. M.: Management, Grada Publishing 1997, ISBN 80-7169-422-3. - kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.
  • KAREŠ, J. Základy řízení. České Budějovice ISBN 80-7040-197-4.
  • ROLÍNEK, L. A KOLEKTIV Teorie a praxe managementu. České Budějovice, 2003. ISBN 80-7040-613-5.
  • TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha, 2003. ISBN 80-86419-35-5.

Rozšiřující:

  • LEDNICKÝ, V. Stručná učebnice základů managementu. Ostrava, 2005. ISBN 80-7329-090-1.
  • VEBER, J. ET AL. Management - základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5.
  • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii i v praxi. Praha, Management Press, 2006.
  • MODERNÍ ŘÍZENÍ.
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.