skip to content

Marketing

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Marie Hesková, CSc.; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.     Zkratka předmětu: MAR
Rozsah: 2P/2C   Semestr: Zimní/Letní   Počet kreditů: 5   Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je pochopení podstaty marketingu a jeho obsahu v podniku a společnosti. Základním předpokladem je orientace v marketingové terminologii a znalost významu jednotlivých pojmů např.: marketingová koncepce, marketingová strategie, marketingová taktika tj. nástroje marketingu - produkt a jeho podpora, cena a distribuce. Marketing začíná poznatelností faktorů a vlivů marketingového prostředí, jehož součástí je nejen firma/organizace a její možnosti s přispěním vědy a techniky, ale i spotřebitel a zákazník včetně jeho nákupního chování a rozhodování o svých potřebách, přáních a požadavcích, které se snaží firma/organizace uspokojit s ohledem na čas a se ziskem. Řízení tohoto procesu je podporováno marketingovým informačním systémem a marketingovým výzkumem, realizující se v marketingovém - tržně segmentovaném prostředí.
 
Přehled probírané látky:
Přednášky:
1 - úvod, základní terminologie, vznik, vývoj, podstata;
2 - marketingové řízení, marketingové strategie, plánování;
3 - spotřebitelské a průmyslové trhy, nabídka, poptávka;
4 - marketingové prostředí;
5 - segmentace trhu;
6 - konkurence;
7 - marketingový informační systém, marketingový výzkum;
8 - nástroje marketingu, produkt: služby;
9 - produkt: výrobky, životní cyklus výrobku;
10 - cena produktu;
11 - distribuce produktu;
12 - podpora produktu;
13 - mezinárodní marketing.

Cvičení:
1 - význam marketingu, zadání semestrální práce;
2 - základní pojmy v marketingu;
3 - Podnik řízený zákazníkem;
4 - Baťa - systém řízení firmy;
5 - marketing - Tomáš Baťa;
6 - použití marketingu v praxi;
7 - analýza spotřebitele;
8 - analýza marketingového prostředí;
9 - získávání informací pro marketingová rozhodnutí;
10 - produkt;
11 - tvorba ceny produktu;
12 - distribuce produktu;
13 - podpora produktu, životní cyklus výrobku - sumarizace a charakter změn.

Požadavky na studenta: 
Požadavky k zápočtu:
docházka na semináře dle studijního řádu a vypracování semestrální práce.

Požadavky ke zkoušce:
písemný test (18 - 20 otázek, 60% úspěšnost, nad 92% úspěšnost je hodnocen test výbornou, student v tomto případě nekoná ústní zkoušku) - doba trvání 25-30 min. podle obtížnosti; ústní zkouška.
Studijní podklady a doplňující informace:
 
Literatura:
Základní: 

 • BEARDEN, W. O. Marketing: principles & perspectives. Chicago, 1995.
 • BOUČKOVÁ A KOL.: Marketing, C. H. Beck, 2003.
 • BUNEŠOVÁ, M. Grafická podpora přednášek z marketingu. České Budějovice, 2008.
 • KOTLER, P. Marketing od A do Z. Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Praha, 2003.
 • KOTLER, P. 10 smrtelných marketingových hříchů.
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Principles of Marketing. Prentice Hall, 2000.
 • MCCARTHY, E.J., PEREAULT, W.D. Základy marketingu. Praha, 1995.
 • WHITELEY, R.C. Podnik řízený zákazníkem. Praha, 1991. ISBN 80-85605-69-4.

Rozšiřující:

 • BÁRTA, V., BÁRTOVÁ, H. Marketingový výzkum trhu. Praha, 1991.
 • BAŤA, J.T., SINCLAIROVÁ, S. Tomáš Baťa-Švec pro celý svět..
 • BENET, P. D. Marketing. New York, 1988.
 • ERDÉLY, E. Baťa - Švec, který dobyl svět. Praha, 1990.
 • HLAVÁČ, M. Tvůrci českého zázraku. Praha, 2000.
 • HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha, 2003. ISBN ISBN 80-247-0447-.

 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.