skip to content

Regionální management

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Jan Těšitel, CSc.     Zkr. předmětu: REMAN
Rozsah: 2P   Semestr: Zimní/Letní   Počet kreditů: 3   Zakončení: Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům úvodní znalostní bázi pro pochopení regionálního managementu v systémovém a procesním kontextu v relaci k problematice hospodářského rozvoje regionů.Studenti budou ovládat principy strukturální politiky EU a budou schopni zajistit její uplatnění v podmínkách ČR. Budou rozumět struktuře, předpokladům a formám využití strukturálních fondů, systému veřejné správy a jejímu fungování., budou schopni analyzovat sociálně-ekonomické procesy v regionech za účelem stanovení cílů, priorit a opatření pro jejich další rozvoj.

 
Přehled probírané látky:
Přednášky:
1. Hodnocení území ČR; 
   - NUTS - rozdělení;
   - Kritéria: přírodní, ekonomická, demografická, sociální;
2. - 3. Regionální politika;
   - význam v ČR, cíle a zásady;
4. Regionální management;
   - strukturální fondy 2007 - 2013 ( EFRD, ESF);
   - ostatní fondy (CF, EAFRD);
5. Cíle EU;
   - období 2000-2006;
   - období 2007-2013;
6. Situace ve strukturální politice v ČR;
   - v letech 2004-2006;
   - a na roky 2007-2013;
7. Principy strukturální politiky; 
8. Zásady financování ze SF;
   - adicionalita (doplňkovost);
   - dofinancování;
   - indikátory;
   - finanční řízení;
9. Monitorování a hodnocení;
10. Dokumentace ČR, a její struktura;
   - Národní rozvojový plán;
   - Referenční rámec;
   - OP;
   - ROP;
11. EAFRD;
12. Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU pro rozvoj venkova; 
   - výše podpor;
   - sociálně-ekonomické aspekty rozvoje trhu práce na venkově;
13. Diverzifikace činností ve venkovském prostoru;
   - pojem diverzifikace;

Požadavky na studenta: 
Požadavky k zápočtu:
Zpracování seminární práce na dané téma
Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základních pojmů strukturální a regionální politiky a prokáží schopnost orientovat se v jednotlivých operačních programech a ostatních finančních zdrojích.
 
 
Studijní podklady a doplňující informace:
 
Literatura:
Doporučená:

  • KOLEKTIV. Strategie regionálního rozvoje České republiky, Praha: MMR ČR, 2006. Praha: MMR ČR, 2006.. Praha, 2006.
  • MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příprava projektu - základní příručka. Ekonomická a sociální soudržnost., 1.. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Edice Strukturální fondy, svazek 9, 2000. , 2000.
  • WOKOUN, R.: Regionální a strukturální politika Evropské unie: obecná východiska, implementace a monitorování, Praha: Oeconomica, 2004 - 77 s.. Praha, 2004.

 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.