skip to content

Řízení lidských zdrojů

Garant a vyučující předmětu:           Zkratka předmětu: RILIZ
Rozsah: 2P/2C   Semestr: Zimní/Letní   Počet kreditů: 5   Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Předmět poskytne studentům základny ŘLZ a přehled současných trendů v ŘLZ a personálním managementu.
 
Přehled probírané látky:
Přednášky:
1. Pozice ŘLZ, managementu lidského potenciálu.
2. Rozvoj v úrovních mikro-, mezo- a makroprostoru.
3. Sociální, právní a organizační kontext. 
4. Strategie řízení lidských zdrojů v konkurenčním prostředí.
5. Akceptace procesu globalizace a zapojení do EU. 
6. Personální management, role manažera. 
7. Personální management činnosti.
8. Rozvoj pracovní síly a lidského potenciálu.
9. Motivace a vedení týmů.
10. Produktivita, náklady práce.
11. Kvalita pracovního prostředí. Bezpečnost, zdraví.
12. Mezinárodní dimenze ŘLZ. 
13. Kultura, klima, etika. 
14. Mezinárodní, evropský a světový trh práce.
 

Cvičení:
Případové studie. 
 
  
Požadavky na studenta: 
Požadavky k zápočtu:
Seminární práce 
Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost ŘLZ a využitelnost v praxi.
 
 
Studijní podklady a doplňující informace:
 
Literatura:
Základní:
 

  • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0469-2.
  • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, Základy moderní personalistiky, 3. vyd. Management Press, Praha 2001.
  • MILKOVICH, G. T., BOUDREAU, J. W Human resources management. Boston, 1997. ISBN 0-07-114901-5.

Doporučená:

  • ARMSTRONG, M.: Personální management. Praha, Grada, 1999.

 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.