skip to content

Sociologie a psychologie

Garant a vyučující předmětu: PhDr. Drahomíra Kušová     Zkratka předmětu: SOPSY
Rozsah: 2P/2C   Semestr: Zimní/Letní   Počet kreditů: 4   Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem je zprostředkovat studentům sociologický a psychologický úhel pohledu na hospodářskou činnost. Nabídnout budoucím manažerům, obchodníkům i specialistům základní sociologické a psychologické informace, týkající se především řízení a obchodní činnosti. Vybavit je informacemi a dovednostmi, na které budou moci navázat a dále je rozvíjet v konkrétních podmínkách své praxe.
 
Přehled probírané látky:
Přednášky:

1 - základní terminologie, definice předmětu, historie, metodologie;
2 - osobnost a práce;
3 - práce a podmínky; 
4 - práce a organizace, lidé v organizaci;
5 - osobnost manažera;
6 - interakce a komunikace v organizaci;
7 - ovlivňování v pracovním procesu;
8 - psychologie a sociologie v obchodní činnosti;
9 - osobnost obchodníka;
10 - podniková kultura, identita a etika;
11 - koncepce a systém práce s lidmi v podniku;
12 - organizační změna;
13 - ztráta zaměstnání.

Cvičení:
1 - sebepoznání psychologických charakteristik na podkladě psychologických metod;
2 - sebepoznání interpersonálních charakteristik na podkladě psychologických metod;
3 - sebepoznání motivačního profilu na podkladě psychologických metod;
4 - výcvik v rozpoznávání manipulativní komunikace;
5 - výcvik v dovednostech zdravého sebeprosazování prostřednictvím verbální komunikace;
6 - výcvik v dovednostech zdravého sebeprosazování prostřednictvím mimoverbální komunikace;
7 - výcvik interpersonálních dovedností v obchodní činnosti;
8 - výcvik v jednání s konfliktními a nevyzrálými typy klientů; 
9 - výcvik v sebeprezentaci;
10 - výcvik ve vedení prodejního rozhovoru;
11 - výcvik v moderování;
12 - prezentace výborných samostatných prací studenty;
13 - prezentace výborných samostatných prací studenty;
 
  
Požadavky na studenta: 
Požadavky k zápočtu:
Zpracování samostatné seminární práce o rozsahu minimálně osm stran formátu A4 
Prokázání znalostí z odpřednášené látky prostřednictvím testu, celková úspěšnost - alespoň 15 správných odpovědí z 30 položených otázek.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží svou schopnost aplikovat znalosti předmětu při řešení konkrétních praktických problémů. Celková známka se určuje na základě výsledků zápočtového testu a ústní zkoušky.

Studijní podklady a doplňující informace:

 
Literatura:
Základní: 

  • BEDRNOVÁ,E.-NOVÝ,I.: Psychologie a sociologie řízení ,Management Press, Praha 2004 a novější vydání této učebnice..
  • DEBUS,G.-SCHROIFF,H.W.-WOODMANN,R.W.: The psychology of work and organization, Sachr, Technical Univerzity of Aachen 1996..
  • HELLRIEGEL,D.-SLOCUM,J.W.-WOODMAN,R.W.: Organizational behavior, New York, West Publ. Comp.1989..
  • ŠTIKAR,I.-RYMEŠ,M.-RIEGEL,K.-HOSKOVEC,J.: Psychologie ve světě práce, Karolinum, Univerzita Karlova v Praze 2003..

Doporučená:

  • MILKOVICH,G.-BOUDREAU,J.W.: Řízení lidských zdrojů, Grada, Praha 1993 s důrazem na určité kapitoly dle zaměření studentů..
  • NICHTBURGEROVÁ,D.: Studijní pomůcka k předmětu sociologie a psychologie.

 
 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.