skip to content

Zemědělské stavby (pro obor ZOO)

Garant a vyučující předmětu: Ing. Jan Závitkovský     Zkratka předmětu: ZSTA
Rozsah: 2P / 2C   Semestr: Letní   Počet kreditů: 5   Zakončení: Zápočet, Zkouška

 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je získat základní vědomosti o historii osídlení venkova. Dále o legislativních předpisech, normách a technických podmínkách platných pro provádění zemědělské investiční výstavby a i o možnostech rekonstrukcí. Nejdříve se uskutečňuje seznámení s běžnou problematikou stavební činnosti - od stavebních materiálů konstrukcí až po příklady zemědělských objektů živočišné a rostlinné výroby a další druhy zemědělských staveb.

 
Přehled probírané látky:
1. Historie, současnost a budoucnost osídlení venkovského prostoru. 2.  Současná legislativa ve vztahu k zemědělským stavbám. 3. Projektová a realizační činnost. ČKAIT. 4.  Základní přehled o stavebních materiálech. 5. Základní přehled o stavebních materiálech. 6. Základní přehled o stavebních materiálech. 7. Základní přehled o stavebních konstrukcích. 8.  Realizace staveb a uvedení do provozu (kolaudace). 9.  Budovy a stavby pro skot. 10.  Budovy a stavby pro ostatní živočišnou výrobu. 11.  Budovy a stavby pro rostlinnou výrobu a potravinářské sklady. 12. Budovy a stavby pro chemickou ochranu a manipulaci s výkaly. 13. Zahradnické stavby a potravinářské mini-provozovny. 14. Inženýrské stavby. 

 
Studijní podklady a doplňující informace:

další studijní podklady na www.zavitkovsky.wz.cz
 
Literatura:
Doporučená:
Martínek, M., Kozel, J.: Architektura a plánování venkova. 1. vyd. Brno, VUT Brno1993: 152s. Učební texty vysokých škol; ČVUT Brno - fakulta architektury ISBN 80-214-0503-1
Sýkora, J.: Venkovský prostor, 2.díl. Územní plánování vesnice a krajiny. Praha, ČVUT 1998, 156 s.
Norma a vyhláška

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.