skip to content

Publikační aktivita KKM SPU v roce 2001

doc. Ing. Jiří Gergel, CSc. 

 1. GERGEL, J., HŮDA, J., ŠEDIVÝ, V. Změna kvality vody po průtoku rybniční soustavou. EKOTREND : trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí  :  mezinárodní konference pořádaná k 40. výročí Zemědělské fakulty v Č. Budějovicích v, 2000, p. 1 - 3.
 2. GERGEL, J., KÖSSL, R., TREMLOVÁ, M. Možnosti vyjádření stupně ekologické stability krajiny. EKOTREND : trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí  :  mezinárodní konference pořádaná k 40. výročí Zemědělské fakulty v Č. Budějovicích v, 2000, p. 1 - 2.
 3. KOLÁŘ, L., GERGEL, J., ŠINDELÁŘOVÁ, M. New ways of calculation of C : N relation at aerobic fermentation of biomass. Biotechnologie 2001. Sborník přednášek 10. mezinárodního symposia, 2001, vol. neuveden, p. 160.

 
doc. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.

 1. KVĚT, J., MAŠKOVÁ, Z., ŠIMEK, M., VOŽENÍLKOVÁ, B., KVÍTEK, T., PIŽL, V. Vliv rozdílného způsobu hospodaření na horské louky. Aktuality šumavského výzkumu, 2001, p. 26.

 
Ing. Pavel Ondr, CSc.

 1. EHRLICH, P., ONDR, P., ZÁMIŠOVÁ, K. Zlepšení účinnosti prostupnosti a migrace organismů v revitalizovaných potocích. EKOTREND : trvale udržitelný rozvoj : sborník z mezinárodní konference pořádané k 10. výročí založení JU v termínu 28.-29.9.2001 v rámci výstavy EKOST, 2001, p. 47 - 50.
 2. VÁCHAL, J., ONDR, P., VÁCHALOVÁ, P. Mimoprodukční funkce zemědělsky využívané krajiny. EKOTREND : trvale udržitelný rozvoj : sborník z mezinárodní konference pořádané k 10. výročí založení JU v termínu 28.-29.9.2001 v rámci výstavy EKOST, 2001, p. 133 - 138.
 3. VÁCHAL, J., ONDR, P., VÁCHALOVÁ, R. GIS v procesu zpracování KPÚ. EKOTREND : trvale udržitelný rozvoj : sborník z mezinárodní konference pořádané k 10. výročí založení JU v termínu 28.-29.9.2001 v rámci výstavy EKOST, 2001, p. 23 - 26.

 
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 1. VÁCHAL, J., ONDR, P., VÁCHALOVÁ, P. Mimoprodukční funkce zemědělsky využívané krajiny. EKOTREND : trvale udržitelný rozvoj : sborník z mezinárodní konference pořádané k 10. výročí založení JU v termínu 28.-29.9.2001 v rámci výstavy EKOST, 2001, p. 133 - 138.
 2. VÁCHAL, J., ONDR, P., VÁCHALOVÁ, R. GIS v procesu zpracování KPÚ. EKOTREND : trvale udržitelný rozvoj : sborník z mezinárodní konference pořádané k 10. výročí založení JU v termínu 28.-29.9.2001 v rámci výstavy EKOST, 2001, p. 23 - 26.

 
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. - publikováno mimo katedru pozemkových úprav, ZF JU v ČB

 1. Hánek, P. - Koza, P.: Geodezie pro střední průmyslové školy stavební. 2. přeprac. vydání. Praha, Sobotáles 1998, 272 s., dotisk 2001.
 2. Hánek, P. - Jirásková, J.: 3D geodetické metody v průmyslu s příklady měření jeřábových drah a podvozků lokomotiv. In: sborník VII. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni. Bratislava, SZG 2001, s. 76-80.
 3. Hánek, P. -  Kašpar, M. - Voštová, V.: Progressive Measuring Technique in Civil Engineering and Industry. In: Grün, A. - Kahmen, H.:  Optical 3-D Measurement Techniques V. Wien, Vienna University of Technology 2001, s. 496-500.
 4. Hánek, P.: Zkoušky elektronických geodetických přístrojů. 8. důlněměřická konference Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Deštné, Společnost důlních měřičů a geologů 2001, s. 73-82.
 5. Hánek, P.: Dánská trigonometrická síť Tychona Brahe. XXII. symposium dějin geodézie a kartografie, NTM Praha 2001.
 6. Hánek, P.: Tradition geodätischer Instrumente in Tschechien. Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik / Mensuration, Photogrammétrie, Génie rural 99, 2001, č. 4, s. 237-241.
 7. Hánek, P.: recenze Möser, M. -Hánek, P. -Jirásková, J.: Kontrola kvality geodetickými senzory při stavbě kolejových vozidel. Stavební obzor 10,2001, č.4, s. 121-124.
 8. Hánek, P. - Janžurová, I.:  Ověřovací zkoušky stavebních laserových dálkoměrů a vytyčovacích přístrojů. Stavební obzor 10, 2001, č. 6, s. 185-189.
 9. Hánek, P. - Janžurová, I.: Ke změnám polohy záměrné přímky digitálních nivelačních přístrojů. Geodetický a kartografický obzor (GaKO) 47 (89), 2001, č. 11, s. 281-284.
 10. Hánek, P.- Janžurová, I.: Veletrh památkové péče DENKMAL 2000 v Lipsku. Stavební informace 8, 2001, č. 1+2, s.18.
 11. Hánek, P. - Janžurová, I.: Veletrh památkové péče DENKMAL 2000 a měřické  přístroje. GaKO, 47 (89), 2001, č. 1, s. 21-22.
 12. Hánek, P. - Janžurová, I. - Jirásková, J.:  Měřické využití laserů v interiérech. Stavební informace 8, 2001, č. 4, s. 22-23.
 13. Hánek, P.: Hornické muzeum v Plané. Bulletin SDGM 11, 2001, č. 3, s. 4-5.
 14. Hánek, P.: Stavební památky západních Čech v zrcadle hornictví. Stavební informace 8, 2001, č. 11-12, s. 5-6.
 15. Hánek, P.: recenze Möser, M. - Müller, G. - Schlemmer, H. - Werner, H.: Handbuch Ingenieurgeodäsie (Příručka inženýrské geodézie). ) 5. svazek: Müller, G. a j.: Eisenbahnbau (Železniční stavby). GaKO 47 (89), 2001, č. 1, s. 22-23.
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.