skip to content

Publikační aktivita KKM SPU v roce 2003

doc. Ing. Jiří Gergel, CSc.

 1. GERGEL, J., EHRLICH, P. Ekologická hlediska kvality hydrografické sítě v povodí horní Malše a potřeba její revitalizace. Biodeverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II., 2003, p. 19 - 23.
 2. VÁCHAL, J., GERGEL, J., KVÍTEK, T. Hodnocení ekologické stability území v pozemkových úpravách. Pozemkové úpravy, 2003, vol. 12, (no. 46), p. 12 - 13.
 3. GERGEL, J., BUREŠ, P., KOLÁŘ, L. Návrh na systémové hodnocení prvků hydrografické sítě krajiny. Collection of Sciencific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : series for Crop sciences, 2003, vol. 2003, (no. 1), p. 29-37.
 4. GERGEL, J., BUREŠ, P., KOLÁŘ, L., ČERNÝ, K. Návrh na systémové hodnocení prvků hydrografické sítě krajiny, II. část Systémové hodnocení prvků hydrgrafické sítě na Českokrumlovsku. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice, 2003, vol. 2003, (no. 2), p. 77-87.
 5. GERGEL, J., EHRLICH, P. Ekologická hlediska kvality hydrografické sítě v povodí horní Malše a potřeba její revitalizace. Biodeverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II., 2003, p. 19 - 23.

 
doc. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.

 1. ONDR, P., KVÍTEK, T. Výuka studijního oboru pozemkových úprav na Jihočeské univerzitě Zemědělské fakultě. Pozemkové úpravy, 2003, vol. 12, (no. 46), p. 27 - 28.
 2. VÁCHAL, J., GERGEL, J., KVÍTEK, T. Hodnocení ekologické stability území v pozemkových úpravách. Pozemkové úpravy, 2003, vol. 12, (no. 46), p. 12 - 13.
 3. KVÍTEK, T. Význam trvalých travních porostů pro řešení ochrany povrchových vod Českomoravské vrchoviny. [02D] 2003. , 55 s. tab. příl. s. (Disertační práce)

 
Ing. Karel Mika

 1. MIKA, K. Rekonstrukce retenční funkce krajiny s využitím mapových podkladů katastru nemovitostí. Pozemkové úpravy, 2003, vol. 12, (no. 45), p. 11 - 12.
 2. MIKA, K., LECHNER, P. Software pro stanovení opatření k půdám ve zranitelných oblastech dle akčního programu nařízení vlády č. 103/2003 Sb.Pozemkové úpravy, 2003, vol. 12, (no. 46), p. 14 - 15.

 
Ing. Pavel Ondr, CSc.

 1. EHRLICH, P., ONDR, P., ZÁMIŠOVÁ, K. Revitalizační úpravy a protipovodňová ochrana nového díla. Sborník příspěvků z mezinárodní konference - Protipovodňová prevence a krajinné plánování, 2003, p. 248 - 255.
 2. ONDR, P., KVÍTEK, T. Výuka studijního oboru pozemkových úprav na Jihočeské univerzitě Zemědělské fakultě. Pozemkové úpravy, 2003, vol. 12, (no. 46), p. 27 - 28.

 
Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.

 1. PĚKNÁ, D., MOUDRÝ, J. Tvorba modelů hospodaření v marginálních oblastech s využitím expertních systémů. VIII Miezynarodowa konferencja studenckich kol naukowych, 2003, vol. 20, p. 175-180.
 2. PĚKNÁ, D., MOUDRÝ, J. Tvorba modelů hospodaření v marginálních oblastech s využitím expertních systémů. Sborník příspěvků studentů DSP z konference s mezinárodní účastí, 2003, vol. 2003, p. 175 - 180.

 
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 1. VÁCHAL, J., GERGEL, J., KVÍTEK, T. Hodnocení ekologické stability území v pozemkových úpravách. Pozemkové úpravy, 2003, vol. 12, (no. 46), p. 12 - 13.
 2. VÁCHALOVÁ, P., VÁCHAL, J., MOUDRÝ, J. Možnosti rozvoje multifunkčního zemědělství v marginálních oblastech a jeho indikace. Rolnictwo ekologiczne a rozwoj obszarow wiejskich w Europie, 2003, vol. 3, p. 54-59.
 3. VÁCHALOVÁ, P., VÁCHALOVÁ, R., VÁCHAL, J. Metoda ekooptimalizace agrosystémů. Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 2003, p. 42-44.
 4. VÁCHALOVÁ, R., VÁCHALOVÁ, P., VÁCHAL, J. Možnosti a postup harmonizace environmentálních funkcí v marginálních oblastech. Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 2003, p. 56-58.

 
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. - publikováno mimo katedru pozemkových úprav, ZF JU v ČB

 1. Hánek, P. - Koza, P.: Geodezie pro střední průmyslové školy stavební. 2. přeprac. vydání. Praha, Sobotáles 1998, 272 s., dotisk 2003.
 2. Hánek, P., In: Hlušičková, H. aj.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 4 díly. (podíl: I. díl - podkapitola Zeměměřictví, část kap. Věda aplikovaná, a zhruba 120 místopisných zeměměřických hesel). Praha, Libri I. díl A-G, 2001, s. 291-300, II. díl H-O, 2003, III. díl P-S, 2003.
 3. Hánek, P., In: Technický slovník naučný. 8 dílů. Praha, Encyklopedický dům, I. díl A-Č, II. díl D-F, III. díl G-J, 2002, IV. díl K-L, 2003, V. díl M-O, 2003. (Podíl: zeměměřická hesla).
 4. Dušátko, D. - Hánek, P., In: Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. Praha, Ottovo nakladatelství 2003. (Podíl: zeměměřická hesla).
 5. Hánek, P. - Dušátko, D., In: Studie o technice v českých zemích 1945-1992, 3 svazky. (Red. vedení  Folta, J.). Praha, Encyklopedický dům 2003, 2877 s. (180 spoluautorů, podíl: Kapitola 22 - Zeměměřictví, 2. část s. 1801-1849).
 6. Hánek, P. (garant) - Pospíšil, J.- Kašpar, M.- Voštová, V.: Lasery ve stavebnictví a   průmyslu.  Seminář Aktuální aplikace laserů v měřické praxi ve stavebnictví a průmyslu. Praha, Sekurkon + Stavební informace 2003, 28 s.
 7. Bubeník, F. - Hánek, P.: Geodetic Systems of Industrial Measurements and their Modifications. Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha, JČMF a ČVUT 2003.
 8. Hánek, P.: Instruments used in czech technical surveying in 19th and 20th centuries. Proceedings of the 11th International Scientific Conference Science, Education and Society, Section No. 1 – Enginering Constructions. Žilina, University of Žilina, 2003, s. 39-42.
 9. Hánek, P.: K 240. výročí zahájení výuky montánních věd a důlního měřictví na pražských školách.  20. seminář Společnosti pro dějiny věd a techniky. Dějiny vědy a techniky 11,  Rozpravy Národního technického muzea 18. Praha, NTM 2003, s. 93-98.
 10. Hánek, P. -Bubeník, F. -Hánek, P. (jun.): Computer Support of Practices of Engineering   Surveying Objects. CTU Report -Proceedings of Workshop 2003, Volume 7, Praha, ČVUT 2003, CD s. 1050-1021.
 11. Hánek, P.: K hornickému znaku. Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference SDMG. Zvole nad Pernštejnem, 1993.
 12. Bubeník, F. - Hánek, P.: Spatial transformation and analysis of epoch measurement in engineering surveying. Bratislava, SUT, Slovak Journal of Civil Engineering 10,2003, č. 2, s. 18-20.
 13. Hánek, P.: Gerbert z Aurillacu. Geodetický a kartografický obzor (GaKO) 49 (91), 2003, č. 2, s. 35-37.
 14. Hánek, P.: Geodetické vytyčení přípravků k výrobě ocelových segmentových střešních nosníků. Stavební obzor 12, 2003, č. 6, s. 186-189.
 15. Hánek, P.: Významné osobnosti české geodetické minulosti 19. století. Vojenský geografický obzor 49, 2003, č. 1, s. 52-59.
 16. Hánek, P.: V. sjezd a 9. konference Společnosti důlních měřičů a geologů. GaKO 49 (91),  2003, č. 2, s. 39. 
 17. Hánek, P.: recenze Möser, M. - Müller, G. - Schlemmer, H. - Werner, H.: Handbuch Ingenieurgeodäsie (Příručka inženýrské geodézie).  7. svazek: Löfler, F. aj.: Maschinen- und Anlagebau (Výroba strojů a zařízení). GaKO 49 (91), 2003, č. 1, s. 13-14.
 18. Hánek, P.: recenze Deumlich, F. -Steiger, R.: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik (Nauka o  měřických přístrojích). GaKO 49 (91), 2003, č. 5, s. 99.
Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.