skip to content

Inženýrská a investiční činnost

Garant a vyučující předmětu: Ing. Jan Závitkovský     Zkratka předmětu: IIC
Rozsah: 2P / 2C   Semestr: Letní   Počet kreditů: 5   Zakončení: Zápočet, Zkouška

 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit s postupy v procesu výstavby, které svým významem, formou i obsahem (dle stavebního zákona) naplňují pojem inženýrská a investiční činnost. IIC je praktické uplatnění teoretických odborných vědomostí v souladu s legislativním rámcem správního řízení. Pozornost je zaměřena nejen na projektovou dokumentaci staveb, ale i na proces jejich budování a uvádění do provozu, tak i na podmínky a způsob jejich likvidace.
 
Přehled probírané látky:
1. Vysvětlení pojmu inženýrská a investiční činnost. 2. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky - historie a současný stav. 3. Územní plánování - cíle, postupy a nástroje. 4. Stavební řád - volně budované stavby, ohlašování jednoduchých staveb, stavební řízení, změny před dokončením. 5. Stavební řád - užívání staveb, kolaudační souhlas, změny v užívání a odstraňování staveb. 6. Správní řízení obecně. Správní řád. 7. Obsah a náplň profese projektant a stavbyvedoucí. 8. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby. 9. Zařízení staveniště. Technická zařízení budov. 10. Vedení, dohled a dozory ve výstavbě. Stavební denník. 11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví. 12. Zemní práce. 13. Lešení a výtahy. 14. Specifika přípravy a realizace polních cest.
 

Studijní podklady a doplňující informace:
další studijní podklady na www.zavitkovsky.wz.cz

  
Literatura:
Doporučená:
ČKAIT Bezpečnost práce při výstavbě. Praha, Info. centrum ČKAIT, 1999.
ČKAIT Slovník pojmů ve výstavbě. Praha, Info. centrum ČKAIT, 1999.
ČKAIT Stavební zákon 183/2006 a jeho prováděcí předpisy. Praha, Info. centrum ČKAIT, 2007. ISBN 978-80-86769-00-4.
ČKAIT Zdravotní a hygienické předpisy. Praha, Informační centrum ČKAIT, 1998.

 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.