skip to content

Geografické informační systémy

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Mgr. Fr. Zemek, Ph.D.     Zkratka předmětu: GIS
Rozsah: 2 P / 2 C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Seznámení posluchačů se základy GIS jako prostředkem pro získávání, ukládání, aktualizaci a zpracování dat a informací o krajinných složkách na různé prostorové rozlišovací úrovni.
 
Přehled probírané látky:
Charakteristika geografických informačních systémů, základní pojmy a podstata GIS
Přístrojová technika a datové struktury GIS (rastrová a vektorová data, databázové struktury, organizace dat GIS v počítači). Mapové projekce a referenční systémy v GIS. Vytváření vlastních dat a jejich předzpracování (rastrová a vektorová digitalizace, georeferencování). Tvorba digitálního modelu reliéfu terénu a jeho využití. Charakteristika dat dálkového průzkumu Země a jejich využití v GIS. Základy mnohavrstevné analýzy GIS dat a tvorba GIS výstupů (grafy, tabulky, mapy). Metodický postup při využití GIS ve výzkumu krajiny. Aplikace v pedologii, hydrologii, zemědělství, studii ekosystémů.
 
Studijní podklady a doplňující informace:
viz. studijní podklady a doplňující informace v předmětu GIS 1
  
Literatura:
Základní:
BŘEHOVSKÝ M., JEDLIČKA K. Úvod do geografických informačních systémů.
BURROUGH P. A., MCDONNELL R. A Principles of Geographical Information. Oxford University Press, Oxford. , 1998.
RAPANT, P. Úvod do geografických informačních systémů, skripta PGS, Institut geoinformatiky, VŠB - TU. Ostrava, 2002.
Doporučená:
TUČEK, J. GIS - principy a praxe, Computer Press. Praha, 1998. ISBN 80-7226-091-.
 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.