skip to content

Geografické informační systémy I

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Mgr. Fr. Zemek, Ph.D.
Zkratka předmětu: GIS1
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Seznámení posluchačů se základy GIS jako prostředkem pro získávání, ukládání, aktualizaci a zpracování dat a informací o krajinných složkách na různé prostorové rozlišovací úrovni.
 
Přehled probírané látky:
Charakteristika geografických informačních systémů, základní pojmy a podstata GIS
Přístrojová technika a datové struktury GIS (rastrová a vektorová data, databázové struktury, organizace dat GIS v počítači). Mapové projekce a referenční systémy v GIS. Vytváření vlastních dat a jejich předzpracování (rastrová a vektorová digitalizace, georeferencování). Tvorba digitálního modelu reliéfu terénu a jeho využití. Charakteristika dat dálkového průzkumu Země a jejich využití v GIS. Základy mnohavrstevné analýzy GIS dat a tvorba GIS výstupů (grafy, tabulky, mapy). Metodický postup při využití GIS ve výzkumu krajiny. Aplikace v pedologii, hydrologii, zemědělství, studii ekosystémů.
 
Studijní podklady a doplňující informace:
podklady ke cvičení 2010-03-02 (.zip)
skripty ArcMap9 (.zip)
podklady ke cvičení 2010-03-30 (.zip)
podklady ke cvičení 2010-04-20 (.zip)
podklady ke cvičení 2010-05-04 (.zip)
podklady ke cvičení 2010-05-11 (.zip)
podklady ke cvičení 2010-05-18 (.zip)
podklady ke cvičení 2010-05-25 (.zip)
 
Literatura:
Doporučená:
BŘEHOVSKÝ M., JEDLIČKA K. Úvod do geografických informačních systémů.
BURROUGH P. A., MCDONNELL R. A Principles of Geographical Information. Oxford University Press, Oxford. , 1998.
RAPANT, P. Úvod do geografických informačních systémů, skripta PGS, Institut geoinformatiky, VŠB - TU. Ostrava, 2002.
TUČEK, J. GIS - principy a praxe, Computer Press. Praha, 1998. ISBN ISBN 80-7226-091-.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.