skip to content

Zemědělské meliorace

Garant a vyučující předmětu: prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.     Zkratka předmětu: ZEMEL
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 4     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem je seznámit studenty se základy problematiky odvodnění a závlah, eroze, kultivací a rekultivací a komplexních pozemkových úprav.
 
Přehled probírané látky:
Hydrologie - obecně, matematické modely, proudění povrchových vod. Stojaté vody, využití, význam pro meliorace. Podzemní vody, význam pro společnost a zemědělství. Úprava toků, současné uplatnění, provádění a údržba. Hráze podél vodotečí. Hydropedologie, hydropedologický průzkum půd. Teoretické základy odvodnění zemědělských půd. Systematická a sporadická drenáž. Závlahové hospodářství , zdroje vody, uplatnění a prospěšnost. Eroze, rozdělení. Formy větrné eroze a ochrana. Vodní eroze, matematické modely výpočtů, jejich uplatnění . Technická a agrotechnická protierozní uplatnění. Kultivace a rekultivace v zemědělství. Komplexní pozemkové úpravy, základ, vazba na problematiku meliorací. Projektování a provádění KPÚ v ČR.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:
Doporučená:
KOLEKTIV ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním.
KVÍTEK, T. ET AL. Zemědělské meliorace. České Budějovice, 2005.
SLAVÍK, L., NERUDA, M. Vodní režimy v krajině. 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.