skip to content

Využití a ochrana vodních zdrojů

Garant a vyučující předmětu: Ing. Monika Koupilová, DiS.     Zkratka předmětu: OCHV
stará verze stránek
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 4     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními informacemi o jakosti přírodních vod a možnostmi jejich ochrany a zlepšení.
 
Přehled probírané látky:
Fyzikální vlastnosti vody, charakteristika jednotlivých prvků hydrografické sítě. Hodnocení jakosti vody podle způsobu využití, biologie povrchových vod, trofie a saprobita, revitalizační efekty. Akumulace vody. Ochranná pásma, samočistění a čistění vod. Oběh látek vodou v přírodě, chemizmus vod. Hospodaření s vodními zdroji, jejich využití, potřeba ochrany vod. Využití vody v zemědělství a ve venkovských sídlištích. Zemědělské hospodaření ve vodohospodářsky významných oblastech - akumulace vod, PHO. Využití a ochrana vod v lesním hospodářství. Vodárenské využití povrchových vod a jejich ochrana. Využití vody k chovu ryb a drůbeže. Malé vodní nádrže v zemědělské krajině a v PHO. Léčebné a rekreační využití vod. Vodní zdroje podzemní a povrchové. Technologické vody v průmyslu a zemědělství. Znečištění vody v průmyslu a v zemědělství. Významné vodohospodářské soustavy v ČR. Oborová legislativa.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:
Základní:
Základní legislativa a oborové normy.
Doporučená:
ALLAN, O., CASTILLO, M. Stream Ecology. 2007.
BARTRAM, J., BALLANCE, R. Water quality monitoring. 2005.
CHAPMAN, D. Water quality assessments. 2007.
ČERVENÝ A KOL. Podnebí a vodní režim. 1990.
JŮVA, K. Malé vodní nádrže. 1986.
NOVOTNY, V. Water quality. 2003.
PITTER, P. Hydrochemie. SNTL Praha, 1999.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.