skip to content

Vodní režim krajiny

Garant a vyučující předmětu: prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.     Zkratka předmětu: VODRE
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je objasnění pojmů a vztahů v oblasti vodního režimu půdy, krajiny, hydrologie, hydropedologie.
 
Přehled probírané látky:
Výuka bude zaměřena na základy hydrologie krajiny a pochopení celkového hydrologického cyklu včetně aplikací základních fyzikálních zákonů. Budou v celé šíři vysvětleny pojmy: povodí, struktura povodí, mapové podklady, vyznačování povodí, bilance povodí, typy srážek a náhradní intenzity srážek, pohyb vody po povrchu půdy i infiltrace, vliv využívání krajiny na odtok vody z povodí, vliv antropogenních činností na půdě na půdu a vodu, zranitelnost půdy a horninového prostředí jako faktor ovlivnění jakosti vody, pojmy separace odtoku a složky odtoku, vysvětlení pojmů a paragrafů zákona o vodách.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
ukázková rešerše (.doc)
informační zdroje - Landová & Landová (.pdf)
příručka pro doktorandy - prof. Kalač (.pdf)
prezentace - rešerše (.ppt)
 
cvičení 1 - klic_zvm.ppt
cvičení 3 (.doc
 

Literatura:
Doporučená:
KOLEKTIV ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním..
KVÍTEK, T. ET AL. Zemědělské meliorace. České Budějovice, 2005.
SLAVÍK, L., NERUDA, M. Vodní režimy v krajině.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.