skip to content

Územní plánování

Garant a vyučující předmětu: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.     Zkratka předmětu: UPLAN (UPL)
stará verze stránek
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 5 (4)    Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti krajinného a územního plánování. Definuje územně plánovací podklady, popisuje proces pořizování a schvalování ÚP dokumentace.
 
Přehled probírané látky:
Územní plánování - vymezení pojmu, obsahová náplň, organizační struktura, návaznost na krajinné plánování. Zásady územní projekce intravilánu a extravilánu. Druhy, příprava, postup zpracování a schvalování ÚPP a ÚPD. Návaznost ÚP na strategické plánování, regionální rozvoj a navazující krajinotvorné programy - pozemkové úpravy, program obnovy venkova, revitalizační programy, programy zvyšování retenční schopnosti krajiny apod. V širších souvislostech jsou prezentovány problematiky stavebního zákona a investiční činnosti v kontextu dodržování principů ochrany životního prostředí (EIA). Součástí předmětu je zpracování cílených projektů a terénních praktik zaměřených k řešené tématice (návrh rámcové urbanistické studie pro předměstí či příměstí, zpracování rozvojové koncepce sídla, popis vybraného území z hlediska krajinného rázu, klasifikace základních územně-koncepčních parametrů včetně rozvojových limitů). Základní dokumenty z oblasti strategického rozvoje venkovského prostoru i územních regionů v rámci EU.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:
Základní:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Praha, 2006.
Doporučená:
BEATLES, T. Green Urbanism. 2007.
HALL, P. Urban and Regional Planning. 2007.
LEVY, J.M. Contemporary Urban Planning. 2007.
SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Nakladatelství Naděžda Skleničková Praha, 2003.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.