skip to content

Tvorba a ochrana krajiny

Garant a vyučující předmětu: Ing. Monika Koupilová, DiS.     Zkratka předmětu: TVOK
stará verze stránek
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Základní orientace v otázkách ochrany přírodního prostředí a krajiny v jednotlivých složkách ve vazbě na legislativu evropského společenství (ovzduší, voda, půda, vegetace, fauna) a základy cílevědomé tvorby krajiny (Tvorba územních systémů ekologické stability, revitalizace).
 
Přehled probírané látky:
Vývoj krajiny v posledních 12 tis. letech, lidské aktivity. Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, krajinný ráz, ochrana vod, lesa, půdy, ovzduší, proces EIA, právo na informace o životním prostředí, nakládání s odpady. Programy péče a obnovy krajiny, ÚSES, generel, plán, projekt ÚSES, mezinárodní závazky v oblasti ochrany krajiny. Energie v přírodním prostředí. Oborová legislativa. Faktory prostředí, jejich působení a limitující vlivy. Vývoj využívání a osídlování krajiny člověkem, dopady zásahů do krajiny. Ubývání přírodních zdrojů, způsoby snižování ztrát biologické produkce a možnosti boje proti plýtvání. Krajinotvorná problematika z pohledu zemědělského a lesního hospodaření, průmyslové a komunální činnosti. Ekologická síť v krajině, systémy ekologické stability a evropská ekologická síť EECONET. Ochrana genofondu rostlin, živočichů a územní ochrana přírody. Management a právní normy v ochraně životního prostředí.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:
Doporučená:
INGEGNOLI, V. Landscape Ecology. , 2002.
KENDER, J. A KOL. Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny. Praha, 2000.
LÖW, J., MÍCHAL, I. Krajinný ráz. Praha, 2003.
MÍCHAL, I. A KOL. Územní zabezpečování ekologické stability. Praha, 1991.
MOLDAN, B. A KOL. Životní prostředí České republiky. Praha, 1990.
WIENS, J., MOSS, M. Issues and Perspectives in Landscape Ecology. , 2005.
Oborová legislativa.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.