skip to content

Revitalizace krajiny

Garant a vyučující předmětu: Ing. Jana Moravcová, Ph.D.     Zkratka předm.: REVIK
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámení se se základními informacemi o vývoji krajiny a lidských aktivitách vedoucích k její úpravě do přirozeného stavu.
 
Přehled probírané látky:
Pojmy revitalizace, renaturalizace, příčiny narušení krajiny. Metodické materiály k projektování krajiny, územní systém ekologické stability, hydrografické studie, revitalizační studie. Programy revitalizace krajiny, jejich specifika a uplatnění v praxi, revitalizace ploch postižených vodní erozí, revitalizace mokřadů, niv, revitalizace vodních toků a rybníků. Zeleň v krajině, posílení kostry a systému ekologické stability, projektování zeleně. Břehové porosty, vazba, údržba, význam. Oborová legislativa.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:
Základní:
Oborová legislativa a technické normy.
Doporučená:
ALLAN, O., CASTILLO, M. Stream Ecology. , 2007.
BEDIENT, P. Hydrology and Floodplain Analysis. , 2008.
JUST, T. Revitalizace vodního prostředí. Praha, 2003.
MAREŠ, K. Úpravy toků - navrhování koryt. Praha, 1997.
PITTER, P. Hydrochemie. SNTL Praha, 1999.
VRÁNA, K. Revitalizace malých vodních toků. Praha, 2004.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.