skip to content

Protierozní ochrana a rekultivace

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.     Zkratka předmětu: PRERO
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je posluchače uvést do problematiky erozních jevů a protierozní ochrany ve vazbě na pozemkové úpravy, v druhé části předmětu je úkolem objasnit rekultivační činnost v krajině.
 
Přehled probírané látky:
Eroze a její třídění. Mechanizmus erozních procesů. Eroze vodní a větrná. Modelové výpočty erozních jevů. Eroze a znečištění prostředí. Technická protierozní opatření. Teoretické přístupy k rekultivacím. Rekultivace ploch poškozených těžbou. Problematika rekultivací po povrchové těžbě uhlí v ČR. Rekultivace skládek odpadů. Projektová dokumentace rekultivačních prací. Technická a biologická rekultivace. Oborová legislativa.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
 
TÉMATICKÉ OKRUHY OTÁZEK (.pdf)

  
Literatura:
Základní:
MILOSLAV JANEČEK A KOL Ochrana zemědělské půdy před erozí Praha ISV. Praha, 2005.
PASÁK, V. A KOL Protierozní ochrana. Praha. Praha, 1984.
Rozšiřující:
HOLÝ, M Protierozní ochrana. Praha, SNTL/ALFA. Praha, 1978.
Doporučená:
JŮVA, K. A KOL Meliorační kultivace a rekultivace zemědělské půdy. Praha, 1984.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.