skip to content

Pozemkové úpravy II

Garant a vyučující předmětu: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.     Zkratka předmětu: POZU2
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Předmět seznamuje s metodologií, legislativou i vlastním metodickým postupem při přípravě a projektování komplexních pozemkových úprav s cílem vytvořit u studentů předpoklady k praktickým dovednostem, k jejich projektování i vlastní realizaci.
 
Přehled probírané látky:
Legislativně-právní a metodologická znalost z oblasti komplexních (zjednodušených) pozemkové úpravy, vymezení, náplň, forma zpracování, etapizace prací při projektování pozemkových úprav. Základní principy projekční činnosti v oblasti PÚ, personální a materiálové předpoklady úspěšné projekční práce. Postup a úkony při pořizování návrhu PÚ. Geodetické práce při přípravě, projektování a realizaci PÚ. Zásady nového uspořádání pozemků, přípustné diference při optimálním prostorově-funkčním uspořádání pozemků. Generelové zpracování návrhů společných zařízení-odvodnění-závlahy-cestní síť-protierozní opatření-ÚSES. Postup schvalování zpracované KPÚ, financování a realizace. Řešení cestní sítě, druhy, parametry, kritéria a zásady. Nové uspořádání pozemků, blokace, homogenita a bilance pozemků. GIS v procesu zpracování pozemkových úprav. Grafická a dokladová část návrhu PÚ. Schválení a realizace PÚ, náklady, dokumentace. Zápis schválené PÚ v KN. Vybavení projekčních kanceláří, odborná způsobilost k projektování PÚ. Soustava řízení pozemkových úřadů v ČR, návaznost na ostatní orgány a instituce státní správy. Praktické procvičování komunikačních dovedností u studentů při prezentaci dílčích projektů zpracovaných v počítačové učebně katedry PÚ a při simulaci hlavních řídících činností správních orgánů i z pohledů pracovníka projekční kanceláře.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
 

Literatura:
Základní:
DUMBROVSKÝ, M., MEZERA, J. A KOL. Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. Praha, 2000.
Zákon č. 139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Praha, 2002.
Doporučená:
INGEGNOLI, V. Landscape Ecology. 2002.
LÖW, J., MÍCHAL, I. Krajinný ráz. Praha, 2003.
MARZLUFF, J. Urban Ecology. 2008.
RYBÁRSKY, J., ŠVEHLA, F., GEISSÉ, E. Pozemkové úpravy. Bratislava, 1991.
WIENS, J., MOSS, M. Issues and Perspectives in Landscape Ecology. 2005. 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.