skip to content

Pozemkové úpravy I

Garant a vyučující předmětu: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.     Zkratka předmětu: POUP1 (POZU1)
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Zimní     Počet kreditů: 5 (4)    Zakončení: Zápočet, Zkouška (jen zápočet)
 
Cíl předmětu:
Předmět uvádí studenty do teoreticko-metodologických základů přípravy a projekce pozemkových úprav v širších územních vazbách s počítačovou prezentací praktických výstupů z řešení hlavních programových etap.
 
Přehled probírané látky:
Historie a vývoj pozemkových úprav v ČR a v zahraničí. Pozemkové úpravy v soustavě ekonomických, technických a ekologických věd, základní terminologie. Pozemkové úpravy - nástroj obnovy venkova a krajiny. Jednoduché-zjednodušené a komplexní pozemkové úpravy - předmět, účel a cíl. Průběh řízení o pozemkových úpravách - svolání úvodního jednání, zaměření území a analýza současného stavu, soupis nároků a jejich odsouhlasení vlastníky, plán společných zařízení a jeho schválení sborem zástupců, návrh pozemkové úpravy a základní kritéria (výměra-cena-vzdálenost) pro návrh nového uspořádání pozemků, projednání a schválení vlastníky, vypracování nového mapového podkladu, zapsání nových vlastnických vztahů v KN, příprava k realizaci. Základní etapizace prací: programová etapa v rámci územně správní jednotky, přípravné a rozborové práce, návrhové práce a kompletace návrhu, vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo. Závazný postup a náležitosti návrhu pozemkových úprav dle Vyhlášky č. 545/2002 Sb., a praktické příručky MZe ČR-ÚPÚ 2003 č.j. 40246/03-7170. Přímo dotčené a navazující zákony, vyhlášky a předpisy-internetová katedrová učebnice. Řízení a struktura pozemkových úřadů v ČR.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:
Základní:
DUMBROVSKÝ, M., MEZERA, J. A KOL. Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. Praha, 2000.
Zákon č. 139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Praha, 2002.

Doporučená:
INGEGNOLI, V. Landscape Ecology. , 2002.
LÖW, J., MÍCHAL, I. Krajinný ráz. Praha, 2003.
MARZLUFF, J. Urban Ecology. , 2008.
RYBÁRSKY, J., ŠVEHLA, F., GEISSÉ, E. Pozemkové úpravy. Bratislava, 1991.
WIENS, J., MOSS, M. Issues and Perspectives in Landscape Ecology. , 2005.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.