skip to content

Agrometeorologie

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.     Zkratka předmětu: AGMET
Rozsah: 2P / 2C    Semestr: Letní / Zimní    Počet kreditů: 5    Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je posluchače seznámit se základními principy meteorologie se vztahem k zemědělské výrobě a krajině.
 
Přehled probírané látky:
Historie meteorologie, meteorologická služba. Atmosféra, její vrstvy, složení vzduchu, příměsi a znečištění. Sluneční záření, základní zákony, pohlcování, rozptyl, odraz, spektrální složení. Charakteristiky záření, osvětlení, dlouhovlnné záření země, vyzařování povrchu půdy, bilance záření. Teplota vzduchu, teplotní charakteristiky, termické zvrstvení ovzduší, adiabatické a pseudoadiabatické děje. Vlhkost vzduchu, základní charakteristiky. Kondenze vodních par, oblaka, vznik a složení srážek. Výpar z vody a půdy, transpirace a evaporace. Tlak vzduchu, barické gradienty, bioklimatický význam tlaku. Proudění vzduchu cirkulace vzduchu v atmosféře. Základní tlakové útvary, proudění, frontální systémy, předpovědi počasí. Klimatologie, fenologie. Výskyt a ochrana proti mrazíkům.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
TÉMATICKÉ OKRUHY OTÁZEK (.pdf)
  
Literatura:
Základní:
KOŽNAROVÁ, V., KLABZUBA, J.: Aplikovaná meteorologie a klimatologie, ČZU Praha 2005.
Rozšiřující:
ŠPÁNIK, F. A KOL.: Aplikovaná agrometeorológia. Nitra, 1999.
Doporučená:
HAVLÍČEK, V. A KOL.: Agrometeorologie. 1. vyd. Praha, Státní zemědělské nakladatelství. Praha, 1986.

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.