skip to content

Základy lesnictví

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.     Zkratka předmětu: ZALE
Rozsah: 2 P / 2 C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o zásadách a způsobech hospodaření v lesích včetně právního rámce hospodaření v lesích a povinností vlastníků lesa.
 
Přehled probírané látky:
Principy lesního hospodářství, hospodářské způsoby a tvary, zalesňování holin, péče o kultury a nárosty. Výchova lesních porostů, první zásahy v nárostech a kulturách, prořezávky, probírky, obnova lesních porostů. Ochrana lesa, povinnosti vlastníka lesa při zajišťování ochranářských opatření, škodlivá činnost člověka, biotická a abiotická poškození. Hospodářská úprava lesů, dendrometrická terminologie, růstové podmínky lesů. Lesní hospodářské plány, osnovy, prostorové rozdělení lesa, hospodářská kniha, lesnické mapy. Lesní těžba, využití dřeva a jeho charakteristika, těžební techniky a technologie. Zákon č. 289/95 Sb. o lesích a prováděcí vyhlášky. Ostatní funkce lesa, kategorie, les jako biotop živočichů, povinnosti a práva majitele. Součástí je seminární práce a předložení sbírek přírodnin.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
sylabus (.doc)     zkušební okruhy (.doc)
skripta Lesní hospodářství (.doc)     skripta Mimoprodukční cena lesa (.doc)     ostatní studijní materiály (.zip)
Fotogalerie:
Kontrolní a srovnávací plošky (.zip)     Lesní dřeviny (.zip)     Ochrana kultur proti zvěři (.zip)     Ochrana proti kůrovcům (.zip)     Ochrana proti loupání a ohryzu (.zip)     Pěstění lesa (.zip)     Studenti při práci (.zip)
 
Literatura:
Základní:
KOLEKTIV Příručka pro majitele lesů, MZe ČR 2003. MZe ČR, 2003.
Doporučená:
HANZAL V., TOPKA J. Základy lesnictví - cvičení, ZF JU České Budějovice, 1998, 68 s.. ZF JU České Budějovice, 1998.

 
 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.