skip to content

Právní normy v ochraně přírody

Garant a vyučující předmětu: doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.     Zkratka předmětu: PRNOP
Rozsah: 2 P / 2 C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 4     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem výuky tohoto předmětu je seznámení s právními normami vztahujícími se k zemědělskému, lesnímu a vodnímu hospodářství, ochraně přírody a krajiny, včetně prováděcích vyhlášek.
 
Přehled probírané látky:
Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb. Životní prostředí všeobecně. Ochrana přírody a krajiny. Vodní a odpadové hospodářství. Ochrana ovzduší a zdraví. Zemědělský půdní fond a lesní hospodářství. Geologický výzkum, územní plánování a stavební řád. Státní správa v oblasti životního prostředí. Praktická aplikace právních norem při práci státní správy a orgánů ochrany přírody. Státní správa na územích speciální ochrany přírody. Aplikace právních norem při tvorbě ÚSESů a hodnocení vlivu na životní prostředí - EIA. Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody a mezinárodní organizace ochrany přírody.
 
Studijní podklady a doplňující informace:
zkušební okruhy (.doc)
  
Literatura:

Doporučená:
EPIS Ekonomicko- právní informační systém 2009, Grand, s.r.o., České Budějovice. GRAND České Budějovice, 2009.
 
 
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.