skip to content

Specializovaná laboratoř

Specializovaná laboratoř pro praktickou výuku fytotechnických a geoinformačních předmětů
 
Díky projektu financovaném z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ), Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a katedry krajinného managementu mohla být v průběhu roku postupně realizována Specializovaná laboratoř a experimentální stanoviště pro praktickou výuku fytotechnických a geoinformačních předmětů.
Cílem tohoto projektu bylo vytvořit technické zázemí pro zvyšování odborných znalostí a dovedností studentů k navýšení uplatnitelnosti absolventů v odborné praxi. Díky projektu FRVŠ mohlo vzniknout experimentální pracoviště umožňující prostřednictvím moderních elektronických přístrojů sběr meteorologických, agroklimatických, fytotechnických a geoinformačních dat. Zde se studenti naučí metodám a principům měření a sběru dat. Dále mohla být zřízena specializovaná počítačová laboratoř pro výuku studentů se sedmnácti studentskými stanicemi. Ty jsou vybaveny softwarovými aplikacemi pro zpracování, vyhodnocování, analýzy a další využití získaných dat (prostřednictvím nově pořízeného software ArcGIS, AutoCAD, IDRISI, ale i dalšího stávajícího software jako je HydroCAD, Kokeš, MikeShe, Statistika apod.). Pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací mohou studenti využívat i velkoformátové tiskárny - plotteru A0+ (42"), velkoformátového scanneru A0+ (44"), multifunčního zařízení A4, A3.
V současné době běží provoz meteorologické stanice na experimentálním stanovišti - viz.  průběh měření meteorologických dat
Současně jsou též aktualizovány témata přednášek a cvičení jednotlivých předmětů tak, aby byl plně využit potenciál možností výuky v nově zřízené počítačové laboratoři i na experimentálním stanovišti. Podrobnější informace jsou či budou umístěny na stránkách jednotlivých předmětů nejpozději se začátkem letního semestru 2013.
 

Agrometeorologie - AGMET
Dopravní stavby - DPS
Fotogrammetrie a dálkový průzkum - FTGM
Geodetický software - GSOFT (GEOSO)
Geografické informační systémy - GIS
Geografické informační systémy I - GIS1
Geografické informační systémy 2 - GIS2
Inženýrská a investiční činnost - IIC
Odvodnění a závlahy - ODVOD
Pozemkové úpravy - POZU
Pozemkové úpravy I. - POUP1, POZU1
Pozemkové úpravy II. - POZU2
Revitalizace krajiny - REVIK
Statistika
Stavební materiály a konstrukce - STMK
Tvorba a ochrana krajiny - TVOK
Územní plánování - UPLAN (UPL)
Vodní režim krajiny - VODR(E)
Základy pozemních a inženýrských staveb - ZPIS
Zemědělské stavby - ZSTA

Lukařství a pastvinářství
Pěstování rostlin I
Pěstování rostlin II
Pícninářství 
Tvorba výnosu a kvality rostlinné produkce
Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství
Využití dálkového průzkumu Země v ekologii
Zahradnictví 1

 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.