skip to content

Program Sarca

SARCA - Software pro hodnocení prostorové radioaktivní kontaminace zemědělských plodin (Spatial Assessment of Radioactive Contamination of Agricultural Crops)
 
Program SARCA je určen pro rychlý odhad kontaminace zemědělských plodin v zájmovém území v časné (v řádu dnů po havárii) a střednědobé (dny až týdny) fázi radiační havárie. Je určen k odhadu radioaktivní depozice na povrchu zemědělských plodin a povrchu půdy za podmínek suché i mokré depozice. Program SARCA kombinuje metody růstové analýzy s informacemi o plošném šíření radioaktivního materiálu a nástroji GIS. Software dokáže rozdělit plochy v zájmovém území podle úrovně depozice na třídy podle způsobu možného následného managementu v závislosti na úrovni depozice na plochu a dále v závislosti na úrovni hmotnostní kontaminace. Program SARCA umožňuje orientačně odhadnout výši nákladů na odstranění, respektive sklizeň biomasy ze zemědělských ploch a pro každou vymezenou plochu navrhuje možnost dalšího zásahu. Představuje tak komplexní nástroj využitelný pro rozhodovací procesy při radiační havárii, které se týkají zemědělských ploch a možnosti snížení radioaktivní kontaminace na těchto plochách. Dále může sloužit jako součást přípravného a plánovacího systému krizového řízení pro případ nečekané události, jehož cílem je v tzv. „fázi připravenosti“ zajistit, aby byla na stanovišti na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni k dispozici opatření pro včasnou, řízenou, kontrolovanou, koordinovanou a účinnou odezvu na jakýkoli nukleární či radiologický nouzový stav.
Program SARCA vznikl jako výsledek výzkumné činnosti hodnocení možností ochrany zemědělské půdy a zemědělské krajiny před radioaktivní kontaminací v rámci výzkumných projektů Ministerstva vnitra České republiky VF20102015014 „Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace“ a VG20122015100 „Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v zóně havarijního plánování JE Temelín“.
Program SARCA navazuje na předchozí modul Biomasa-Kontaminace zpracovaný pro ArcGIS verze 9.2. Program SARCA je koncipován jako samostatný multiplatformní produkt, který lze provozovat jak pod platformou Windows, tak i pod platformou Linux, nezávisle na dalším proprietárním software.
Program SARCA je určen všem, kdo chtějí získat představu o produkčních charakteristikách zemědělských plodin na určitém území, případně o radioaktivní kontaminaci povrchu zemědělských plodin a povrchu půdy po radiační havárii. Dále je určen kompetentním orgánům (orgánům krizového řízení – ústředním i regionálním), kterým může poskytnout orientační odhad prostorové distribuce radioaktivity na zemědělských plochách v kontaminovaném území a nákladů spojených s odstraněním radioaktivního materiálu pro účely rozhodování o příslušných opatřeních.
 
Licence
Copyright © 2015, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika.
Tento program je freeware. Vlastníkem programu SARCA je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Všechna práva vyhrazena. Licenční podmínky jsou uvedeny v licenčním ujednání (dále jen "Smlouva"). Uživatel instalací nebo použitím programu SARCA, jeho verzí nebo aktualizací souhlasí s podmínkami smlouvy. Navrhovaná licenční ujednání jsou ujednáním s koncovým uživatelem a nejsou v rozporu se zákonem 121/2000 Sb. (autorský zákon) v aktuálním znění.
Máte-li jakékoli dotazy k legálnosti používání tohoto programu, kontaktujte autora na adrese:jbrom@zf.jcu.cz.
 
Autoři
doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
Ing. Jan Procházka, Ph.D.
Ing. Hana Vinciková
Ing. Václav Nedbal
 
Ke stažení
Program SARCA:
            Instalace pro MS Windows
            Instalace pro Linux

            Zdrojový kód
 

Manuál k programu SARCA
Licenční ujednání
 Před použitím programu si pečlivě prostudujte manuál!
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.