skip to content

Hydrologie a úpravy toků

Garant a vyučující předmětu: prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.     Zkratka předm.: HYDRO
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je objasnění pojmů a vztahů a vytvoření komplexního přehledu v oblasti hydrologie.
Přehled probírané látky:
Základní pojmy a pracovní metody využitelné v hydrologii. Klimatičtí činitelé oběhu vodu, srážky, problematika výparu, výpočty. Geografičtí činitelé odtokových poměrů, řeky, říční sítě . Odtokové poměry povrchových vod, výpočty. Formulace a výpočty extrémních průtoků. Transformace povodňových vln, hydrologické předpovědi vodních stavů a průtoků. Splaveniny, sedimenty, výpočty zanášení nádrží. Povrchové vody, jezera a bažiny - vodní bilance. Stabilita koryt vodních toků a návrhy úprav koryt malých vodních toků. Opevnění koryt, zaústění, objekty. Ochranné hráze, konstrukce, výpočty. Zásady úprav splavených toků. Mechanizace stavebních a udržovacích prací. Vegetační a ekologické úpravy toků.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
cvičení 1 (.zip)
9.5.2013 zadání (zadani_cvic_studenti.xls)
  
Literatura:
Základní:
KUŘÍK, P. Hydrologie. Rozšířené sylaby vybraných kapitol pro kombinované (dálkové) studium. CZU Praha, 2001.
Doporučená:
MAIDMENT, D.R. Handbook of hydrology. McGraw-Hill, New York, 1993.
 
SERRANO, E.S. Hydrology for Engineers, Geologists and Environmental Professionals. HydroScience Inc. Lexington, Kentucky, 1997.
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.