skip to content

Dendrologie

Garant a vyučující předmětu: Ing. Monika Koupilová, Ph.D.  Zkratka předmětu: DENDR
Rozsah: 2P / 2C     Semestr: Letní     Počet kreditů: 5     Zakončení: Zápočet, Zkouška
 
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními poznatky vědního oboru dendrologie a vybavit je znalostmi k určování jednotlivých rodů a nejběžněji vyskytujících se druhů na území ČR.
 
Přehled probírané látky:
Charakteristika dendrologie, její náplň. Morfologická a anatomická charakteristika dřevin. Fyziologická charakteristika dřevin, životní cyklus dřevin. Zonálnost vegetace, výškové vegetační stupně. Vývoj dřevinné vegetace ve střední Evropě ve čtvrtohorách. Introdukce a aklimatizace dřevin - důvody introdukce, možnosti. Systematický přehled nejdůležitějších jehličnatých a listnatých dřevin s výskytem na území České republiky. Uplatnění dřevin v lesnictví, krajinářských úpravách v při tvorbě zeleně intravilánů sídel. Sadovnické a krajinářské hodnocení dřevin, inventarizace a klasifikace dřevin na stanovišti.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
  
Literatura:
Doporučená:
BÄRTELS, A. Clematis: Kletterpflanzen für jedenGarten. Stuttgart, 1999.
 
BÄRTELS, A. Pflanzen des Mittelmeerraumes.. Stuttgart, 2003.
FÉR, F Lesnická dendrologie - 2. část, Listnaté stromy.. Praha, 1994.
FÉR, F., HOLATA, J., VRÁNA,V. Lesnická dendrologie - 3. část, Listnaté keře..
MUSIL, I. Lesnická dendrologie 4, Určovací klíč. Praha, 2002.
ÚŘEDNÍČEK, L., CHMELAŘ, J. Dendrologie lesnická - 1. část - 3. část. Brno, 1995.
 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.