skip to content

Členové sekce laboratoř aplikované ekologie


Aktuální telefonní a e-mailové kontakty naleznete v telefonním seznamu ZF JU v ČB.
 
Vedoucí laboratoře:
doc. RNDr. Libor Pechar, CSc. –  absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze (1981), od roku 1996 řešitelem projektu VS 96072 a vedoucí Laboratoře aplikované ekologie. Odborné zaměření: hydrobiologie a hydrochemie povrchových vod, zejména rybničních oblastí Třeboňsko a Jindřichohradecko, se zaměřením na ekologii  a ekofyziologii fytoplanktonu, zejména vodních květů  planktonních sinic, studium vlivu rybářského obhospodařování na rybniční ekosystémy, studium vlivu hospodářských aktivit v krajině na vodní režim a kvalitu povrchových vod a ekologické funkce mokřadů.
 
Vědecký pracovník:
doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D. - absolvent Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích (2003), specializace „Využívání a ochrana zemědělské krajiny“.  Od roku 2005 zaměstnán v  Laboratoři aplikované ekologie. V roce 2008 ukončil postgraduální studium v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie na téma: "Úloha vegetace v kulturní krajině ve vztahu k disipaci sluneční energie". Odborná orientace: krajinná ekologie, ekofyziologie rostlin, mikroklimatologie.
http://www.jbrom.wz.cz/index.htm
 
Ing. Kateřina Novotná, PhD. -  absolvovala Zemědělskou fakultu JU v Českých Budějovicích v roce 1998, specializace „Využívání a ochrana zemědělské krajiny“.Od roku 1998 zaměstnána v  Laboratoři aplikované ekologie, v roce 2009 dokončila distanční postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě (dříve BF) JU v Českých Budějovicích v oboru Ekologie, téma: "Optimalizace strategií managementu a revitalizačních technik u lokalit domácích vstavačovitých". Odborná orientace: aplikovaná a krajinná ekologie, změny vegetace a diverzity rostlinných ekosystémů v závislosti na hospodaření rostlinná, ekologie ohrožených druhů a jejich ochrana ve vztahu k managementu krajiny.

 
Ing. Jan Procházka, Ph.D. -  absolvoval Zemědělskou fakultu JU v Českých Budějovicích v roce 1996, specializace „Využívání a ochrana zemědělské krajiny“.  Od roku 1996 zaměstnán v  Laboratoři aplikované ekologie. V roce 2004 ukončil postgraduální studium na katedře ekologie ZF JU v Českých Budějovicích, obor Aplikovaná a krajinná ekologie, téma: "Hodnocení koloběhu vody, látek a disipace sluneční energie v krajině s různým způsobem hospodaření na příkladu vybraných dílčích povodí. Odborná orientace: aplikovaná a krajinná ekologie, studium toků energie, vody a látek v krajině s využitím dat dálkového průzkumu Země, hydrometeorologie. 
Odborný pracovník ve vědních oborech:

 
Ing. Václav Nedbal, Ph.D. - vystudoval Fakultu životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Revitalizace krajiny. Od roku 2009 je zaměstnán v Laboratoři aplikované ekologie jako vědecký výzkumný a vývojový asistent. Od roku 2010 studuje v doktorandském studijním programu v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie.  Odborná orientace: energetické a materiálové toky v krajině a jejich časové změny, dálkový průzkum Země, změny krajinné struktury na základě studia starých map.

 
Ing. Iva Šímová, Ph.D.  - absolventka České Zemědělské Univerzity (1999). Od roku 2002 je zaměstnána v  Laboratoři aplikované ekologie. V roce 2004 dokončila postgraduální studium na katedře ekologie ZF JU v Českých Budějovicích, obor Aplikovaná a krajinná ekologie, téma:"Sukcese zooplanktonu a zoobentosu ve vodních nádržích oblasti narušené povrchovou těžbou nerostů.
 
Ing. Martina Kobesová - absoloventka Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích (2013), specializace "Péče o krajinu". Od roku 2013 doktorandské studium, téma disertační práce: "Dynamika organického uhlíku ve vodních ekosystémech povrchových vod- změny koncentrací DOC v tekoucích vodách
 
Ing. Hana Vinciková, Ph.D. - absolventka Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích (2007), specializace „Využívání a ochrana zemědělské krajiny“. Od roku 2008 doktorandské studium, téma disertační  práce: " Analýza vlivu krajinných struktur a hospodaření na hydrochemické parametry povrchových vod". Odborná orientace: hydrobilogie, dálkový průzkům Země.
 

 
Technik:
Ing. Aleš Vácha - absolvoval Střední zemědělskou školu v Táboře. V  Laboratoři aplikované ekologie je zaměstnán od roku 1999. V roce 2014 absolovoval bakalářský stupeň oboru "Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině" na ZF JU v Českých Budějovicích a pokračuje v

 
Doktorandi:
Ing. Marek Baxa, DiS. - v roce 2005 absolvoval VOŠ Vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech, v roce 2010 absolvoval ZF JU v Českých Budějovicích, obor Agroekologie.  Od roku 2010 doktoranské studium na téma: "Formování planktonních společenstev v silně ovlivněných vodních nádržích". Odborná orientace: rybniční hydrobiologie, rybníkářské hospodaření šetrné k ŽP, environmentální výchova.
 

Ing. Ivana Beděrková – absolvovala Zemědělskou fakultu JU v Českých Budějovicích v roce 2009, obor Agroekologie. Od roku 2009 doktorandské studium, téma: “Formování fytoplanktonu a jeho produkční charakteristiky v eutrofních rybnících“.            

 

Ing. Iva Chmelová - absolvovala Zemědělskou fakultu JU v Českých Budějovicích v roce 2008, obor Agroekologie. Od roku 2008 postgraduální studentka na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Aplikovaná a krajinná ekologie. Téma disertační práce: “Hydrochemické a bilanční charakteristiky povrchových vod modelových území“. 
 
Ing.  Miroslav Kosík, DiS.  – v roce 2002 absolvoval VOŠ Vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech, v roce 2009 absolvoval ZF JU v Českých Budějovicích, obor Agroekologie.  V LAE zaměstnán na částečný úvazek, od roku 2009 doktorandské studium na téma: „ Vývoj zooplanktonu zatápěné zbytkové jámy Medard vzniklé po těžbě hnědého uhlí“. Odborná orientace: hydrobiologie, zooplankton, revitalizace a rekultivace krajiny   
 
Ing. Lucie Slavíková - absolventka Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích v roce 2014, obor Agroekologie. Od téhož roku doktorandské studium v oboru "Aplikovaná a krajinná ekologie" na téma: "Úloha mokřadů v retenci látek v zemědělské krajině". 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.