skip to content

Úpravy toků

Garant a vyučující předmětu:
doc. Ing. Pavel Ondr, CSc., Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D., Ing. Karolína Zámišová
 
Rozsah: 2P / 2C    Semestr: Letní         Počet kreditů: 5    Zakončení: Zápočet, Zkouška

 
Cíl předmětu a přehled probírané látky:
Cílem předmětu je obeznámení se základními principy úprav vodních toků.
Ustálené proudění vody v otevřených korytech, vyjádření odporů proudění. Rozdělení rychlostí, posouzení odolnosti koryta. Nerovnoměrné proudění, místní ztráty, tvary hladiny. Určení průtoku ze známého průběhu hladiny, dělení proudu. Hydraulika koryt s pevným dnem - drsnosti, odporové rovnice, složená drsnost, makrodrsnost, vegetační drsnost. Hydraulika koryt s pohyblivým dnem - charakteristiky splavenin a jejich odběr, počátek pohybu splavenin. Dnové útvary v přirozených vodotečích, aluviální drsnost, průtok a transport splavenin. Úpravy toků, tvorba výmolů, preventivní opatření. Návrh a řešení složeného koryta. Přepad vody, měrné přelivy, jezové přelivy, široká koruna, boční a šachtový přeliv. Stupeň ve dně. Vznik vodního skoku, druhy a charakteristiky vodního skoku, tlumení kinetické energie, hydraulické řešení podjezí. Řešení proudění mosty a propustky.
  
Studijní podklady a doplňující informace:
vodní toky - program 2013 (.doc)
  
Literatura:
Zákon o vodách - vodní zákon - úplné znění (.doc)
Vyhláška 178/2012 Významné vodní toky (.pdf)
skripta: Úpravy toků, 1988, doc.Ing. Pavel Kovář CSc., Vysoká škola zemědělská

 

Powered by Drupal. CrystalX theme created by Nuvio | Webdesign.